Linux下的多线程下载工具(Axel编译安装)

一直在下雨啊
2021-05-25 / 0 评论 / 17 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2021年05月25日,已超过665天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

目前github上axel最新版本是2.16.1,自己下载源码编译安装

wget -O axel-2.16.1.tar.gz https://file.bugxia.com/s/ddYrbDJCPjoBNCb/download

tar xzvf axel-2.16.1.tar.gz

cd axel-2.16.1/

./configure

make && make install

0

评论 (0)

取消